تاریخچه دیپارتمنت جیودیزی

تاریخچه دیپارتمنت جیودیزی

دیپارتمنت جیودیزی درسال 1393 بمنظور پیشبرد دروس نظری ، عملی  و اجرای پرکتیک تعلیمی  جیودیزی و امور مارکشیدری برای پوهنځي های ساختمانی، جیولوجی و معادن، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و انجنیری منابع آب و محیط زیست، ایجاد گردید.

 

اهداف دیپارتمنت جیودیزی

دیپاتمنت جیودیزی اهداف ذیل را دنبال مینمائید:

·        تربیه کادرهای جوان رشته های مختلف انجنیری با دانش جیودیزی با کیفیت و معیاری که بتوانند نیاز مندی های پروژه ها را در عرصه جیودیزی براورده سازند؛

·         جذب وارتقای ظرفیت اساتید؛ آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تعصبات سیاسی، قومی، ازبانی و مذهبی؛

·         بازنگری متداوم مفردات درسی؛

·         ایجاد دیتابس و ویب سایت معیاری برای دیپارتمنت؛

 تقویت پروسه ارزیابی خودی دیپارتمنت.