تاریخچه دیپارتمنت مواد عضوی

 

 

معرفی دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی

قسمیکه میدانیم در کشور عزیزما افغانستان معادن نفت و گاز و دوحوزه تثبیت شده مواد نفتی و گاز (حوزه نفتی افغان تاجک و آمو دریا) و چهار حوزه های احتمالی (حوزه نفتی کشکه حوزه نفتی تیرپل، حوزه نفتی هلمند، حوزه کشداز) موجود است و همچنان از طرف دیگر مواد نفتی بی کیفیت از کشور های همسایه وارد کشور می گردد که از این ناحیه خسارات مادی و معنوی از نگاه اقتصادی، محیط زیست و صحیحی کشور عزیز ما افغانستان متضرر می گردد.

 رشته تکنالوژی کیمیاوی که قبلا از سال ۱۳۴۶ بطور مستقل در چوکات پوهنتون کابل ایجاد گردید و اولین دور فارغان این رشته در سال ۱۳۵۱ صورت گرفته که رشته تکنالوژی مواد عضوی شامل رشته تکنالوژی کیمیاوی بوده و بعدا رشته تکنالوژی کیمیاوی در چوکات پوهنځی جیالوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل فعالیت نموده و به اساس نیاز سنجی و به روز ساختن رشته و تصفیه معادن نفتی داخل کشور ضرورت اشد به کادر تخنیکی جهت حل نیاز های فوق الذکر و هم نظر به اینکه تعداد بیشتر از فارغان مکاتب به پوهنتون ها راه پیدا نمایند نظر به پیشنهاد شماره (۳۸۵۶/۱۰۳۰) مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی و پوهنتون پولی تخنیک کابل و منظوری مقامات ذیصلاح دیپرتمنت تکنالوژی به  پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی ارتقا نمودهء و دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی یکی از دیپارتمنت متشکله پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی می باشد. در این دیپارتمنت تدریس مضامین مختلف نظر به نیاز سنجی و به روز بودن کریکولم های معیاری صورت میگیرد و جهت  ارتقای کیفیت استادان موجود دیپارتمنت مطابق امکانات دست داشته از هیچ گونه سحی و تلاش همه جانبه دریغ نه نمایند، یعنی از تمام قوت موجود استفاده نموده و تا حال چهار دوره فارغان این دیپارتمنت به جامعه تقدیم گردیده است در این راستاء نقاط ضعف زیاد موجود است که از جمله کمبود صنوف درسی بزرگ که به تعداد ۸۰-۷۰ نفر گنجایش داشته باشد، نبود اطاق معیاری برای استادان دیپارتمنت جهت مطالعه، کار، نبودن لابراتوار ها جهت اجرای کار های لابراتواری مضامین ایکه در دیپارتمنت تدریس میگردد می باشد در حالیکه در مورد ایجاد لابراتوار چندین پروپوزل ها ترتیب شده و با مقامات ذیصلاح تماس گرفته شده و تا به حال یک دانه تستیوپ جهت اجرای کار های لابراتواری خریداری نشده است.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی هر یک پوهاند اسرارالدین گلزاد، پوهندوی دکتور محمد اکبر حسنی، نامزد پوهنمل دکتور خیرالله سپلنی، پوهنمل انجینر نفیسه روکی میباشد. تمام اعضای دیپارتمنت جهت رسانیدن دیپارتمنت به مدرج عالی و معیاری به سطح منطقه و جریان از هیچ نوع سعی و تلاش کوتاهی نمی نمایند.

همچنان در این دیپارتمنت تدریس مضامین از قبیل: تصفیه نفت و گاز، سنتیز نفت و کیمیاوی، محاسبات تولید محروقات، کیمیاتولوژی، مضامین  پوهنتون شمول و اساسی تدریس میگردد. و همچنان سالانه در انتروال ۴۰-۳۰ نفر محصل از این دیپارتمنت فارغ میگردد. استادان دیپارتمنت در بخش پروژه های دیپلوم کوشش مینمایند تا علاوه بر پروژه های سابق موضوعات  جدید و مطابق نیازمندی روز و بر اساس تحقیقات جدید و روز، جهت تولید نیاز های بشر بخصوص کشور عزیز ما افغانستان برای محصلان پروژه های جدید داده و آنرا رهنمایی می‌نمایند.

دراین دیپارتمنت دو نوع پرکتیک اجرا میگردد. یکی پرکتیک تعلیمی که برای که بر اساس آن تمام آموخته های را در جریان تحصیل محصلین فرا میگرند در ساحه عملی یعنی فابریکات بصورت عملی از آن دیدن مینمایند.

دوم پرکتیک تولیدی است که بر اساس آن تمام تکنالوژی ایکه در جریان تحصیل آموخته اند در فابریکات عمدهً پروسه تولید مواد خام را به محصول (مواد مصرفی) مشاهده مینمایند.

هدف اساسی ایجاد این دیپارتمنت عبارت است از تربیه متخصصین و کادرهای علمی و مسلکی جهت تصفیه و پروسس معادن دشت نرخورده کشور که خداوند متعال مردم ما را از این نعمت برخوردار نموده است و هم کشور عزیز ما افغانستان که به سمت صنعتی شدن سوق دادن میباشد.

در ذیل شهرت استادان و لابرانت دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی درج گردیده است: