تاریخچه دیپارتمنت مواد عضوی

 

 

 معرفی مختصر دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی : 

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذائی در سال 1388 ایجاد گردیده که دارای پنج تن استادان شامل کادر علمی می باشد.

در دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی مضامین اختصاصی که درین رشته ضروری است تدریس میگردد.

این دیپارتمنت یک دیپارتمنت فارغ ده می باشد.