تاریخچه دیپارتمنت مواد غذایی

 

 معرفی مختصر دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذائی : 

 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذائی در سال 1389 ایجاد گردیده که دارای شش تن استادان شامل کادر علمی می باشد.

 در دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی مضامین اختصاصی که درین رشته ضروری استتدریس میگردد. این دیپارتمنت یک دیپارتمنت فارغ ده می باشد.