مهندسی راه آهن - پوهنتون پولیتخنیک کابل

مهندسی راه آهن

 

دیپارتمنت انجنیری راه آهن

ر   به اساس نیازهای اشد جامعه و پلان های توسعه ای شبکه راه آهن کشور که حدود 5300 کیلومتر را احتوا می نماید، به انجنیران مسلکی ضرورت شدید احساس می شد. روی این اصل تصمیم به ایجاد و تأسیس این دیپارتمنت طی سال 1393 اتخاذ گردید که موضوع شامل پلان موسسه ای سال 1392 وزارت تحصیلات عالی گردید که متکی به آن حدود 55 نفر محصل برای بار نخست جذب شد.

یک تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تخنیکی ریگای کشور لاتویا در مورد همکاری راه آهن امضا گردید که کریکولم این دیپارتمنت در پوهنتون متذکره نیز تایید شده است.