تاریخچه دیپارتمنت هایدروجیولوجی و انجنیری جیولوجی - پوهنتون پولیتخنیک کابل

تاریخچه دیپارتمنت هایدروجیولوجی و انجنیری جیولوجی

 

تاریخچه دیپارتمنت هایدروجیولوجی و انجنیری جیولوجی

 

دیپارتمنت جیولوجی انجینری و هایدروجیولوجی از جملۀ دیپارتمنت های نوتأسیس می باشد که قبل از تاریخ تأسیس آن منحیث یک مضمون در چوکات دیپارتمنت جیولوجی و اکتشاف معادن تدریس می گردید.

 نسبت ضرورت به متخصصان این رشته تعداد محدود از محصلان دیپلوم خود را در این رشته دفاع می نمودند. چون نیاز به رشتۀ جیولوجی انجینری نسبت تشدید فعالیت های ساختمانی و نیاز به رشتۀ هایدروجیولوجی نسبت به پرابلم های کم آبی و آلوده شدن آبهای زیرزمینی روز به روز زیاد شده می رفت بنابر آن پیشنهاد تأسیس آن از چندین سال بدین سو برای ایجاد آن تلاش صورت گرفت که بالاخره این امر به تحقق انجامید و اولین آمر دیپارتمنت آن پوهنوال دوکتور محمد ابراهیم نجف معرفی گردید.