تاریخچه دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن - پوهنتون پولیتخنیک کابل

تاریخچه دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن

 

 

معرفی مختصر دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد که  در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعادن به منظور تربیه متخصصین اگاه درعرصه های استخراج معادن و غنی سازی مواد خام منرالی به مثابه عنصر تکامل دهنده صنایع کشور اساس گذاشته شده و دراستخراج معادن قشری( ذغال سنگ) فلزات سیاه ، فلزات رنگه ، فلزات نادره وسایرمعادن ازقبیل سنگهای قیمتی،نیمه قیمتی، سنگهای تزینی وساختمانی بطریقه روباز وزیرزمینی ازبدو تاسیس خود تااکنون بطور مشترک ۷۰۲نفر انجنیر به سویه لسانس ۳۵۰متخصص رابه سویه ماستر و ۳ نفر متخصص به سویه داکتر تربیه وبه جامعه تقدیم  نموده است.

نظر به لزوم دید دیپارتمنت و جذب بیشترعلاقمندان نسل جوان به این رشته ازطریق امتحان کانکور دیپارتمنت  استخراج معادن مواد مفیده جامد درسال ۱۳۹۲ به دودیپارتمنت تحت نام های دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ودیپارتمنت انجنیری زیرزمینی معادن تقسیم گردید، که دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن از سال ۱۳۹۱در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعادن بطور مستقل به فعالیت اغازنموده که پلان وبرنامهای درسی بصورت منظم تجدید گردیده ، برنامه های علمی وتدریسی ان درمطابقت به رشته استخراج روباز معادن بادرنظرداشت خصوصیات وساختارصنایع استخراجی کشورونیازمندی انجنیران دررشته های استخراج معادن بطریقه روبازترتیب ومورد استفاده قرارگرفته که مطابق به این پلان درسی محصلان لکچرهای مضامین عمومی تیورتیکی ، تخنیکی ومضامین اختصاصی را درطول سمستراستماع وتجارب عملی را درزمان انجام تطبیقات ، درموساسات تولیدی فرامیگرند که به این اساس دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن درمورد اجرایی  پرکتیک محصلان توجه جدی مبذول داشته وبه همین ارتباط تماس های نزدیک کاری به وزارت معادن وپترولیم صورت میگرد.

قابل یاد آوریست که این دیپارتمنت درطرحریزی واستخراج معادن مواد مفیده جامد به طریقه روباز ، ترانسپورت امور معادن ، حفرحفریات معدنی روبازوزیرزمینی ، اموربرمه وانفجار، ، استخراج سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی ، فلزات نادره  ، سنگهای ساختمانی ،میکانیزه ساختن پروسه های تولیدی وبازسازی معادن روبازمهارت های لازم را کسب و قادربه کارمستقلانه درصنایع استخراج معادن کشورمیباشند.

چون دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن مدت چهارسال میشود که در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعدن بطور مستقلانه در تربیه نسل جوان این کشور مصروف خدمت هستند بنآ اولین دوره محصلان درسال ۱۳۹۲ به تعداد ۴۳ تن ازطریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی گردید که فعلأ مشغول فراگیری دروس  در صنف سوم میباشد .

قابل ذکر است که دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن مصمم است تا در آیند نزدیک مشترکا با دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن برنامه ماستری را ایجاد نمایند.

        فعلأدردیپارتمنتانجنیری استخراج روبازمعادن به تعداد چهارتن اساتید محترم  دو تن به سویه ماستر ودوتن به سویه لسانس مصروف تدریس وشامل کدر علمی می باشند که اسمای شان  قرار ذیل میباشد.

پوهنوال  دیپلوم انجنیر عبدالهادی واحدی استاد و آمر دیپارتمنت

پوهنیار محمد تمیم احمدی استاد دیپارتمنت

 نامزدپوهنیاردیپلوم انجنیرنصیراحمد سلطانی استاد دیپارتمنت

پوهیالی امان الله زاهد استاد دیپارتمنت

فعالیت های دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن

دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ازبدوتاسیس خود به اساس سعی وتلاش خستگی ناپذیر اساتید محترم این دیپارتمنت توانسته است  تا درکوتا مدت با پوهنتون های مختلف کشور های جهان که در بخش ارتقا ظرفیت با تحصیلات عالی کشور همکاری می نمایند ارتباطات قوی ایجاد نمایند  که در این رابطه میتوان ازهمکاری هایکشور المان، ایران به این دیپارتمنت نام برد .

چون دیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن درسال ۱۳۹۱ در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعادن بطورمسقلانه به فعالیت اغاز نموده، ازجمله دیپارتمنت های جدیدالتاسیس به شما رفته که  اولین دوره محصلان را به تعداد ۴۳ تن از طریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی و جذب  گردیداست.

          قابل یاداوری است که سه تن ازاساتیدمحترم دیپارتمنت انجنیری استخراج  روبازمعادن ازاغازفعالیت مستقلانه دیپارتمنت تا اکنون ترفیع علمی نموده که منجمله محترم دوکتورمحمد رحیم قسیمی (که فعلا تقاعدنموده است) ازرتبه علمی پوهنوال به رتبه علمی پوهاند ، محترم عبدالهادی واحدی ازرتبه علمی پوهندوی په رتبه علمی پوهنوال ومحترم محمد تمیم احمدی ازرتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار نایل آمده اند ، ناگفته نه باید گذاشت که دوتن از اساتید فوق هریک دراین مدت توانسته است تا کتاب تحت عنوان تکنالوژی استخراج روباز معادن وپوهنوال ديپلوم انجنیر عبدالهادی واحدی کتاب تحت عنوان ماشین های معدنی را تالیف و به نشرسپرده اند.

دیپارتمنت مذکورجهت ارتقا ظرفیت استادان جوان این دیپارتمنت درکوتا مدت توانسته استتا همه اساتید خویش رابه سفرهای علمی ، آموزشی ، میتودیکی وتبادل تجارب به کشور های مختلف جهان اعزامنمایند که میتوان ازسفرهای شان قرارذیل نام برد.

سفررسمی هفت روزه محترم پوهنوال عبدالهادی واحدی به کشورترکیه به منظور ارتقای ظرفیت معدن کاری ، بازدید وکسب تجارب ازمعدن زیرزمینی طلاه درشهرازمیر.

سفرپانزده روزه محترم پوهنوال عبدالهادی واحدی به کشورجرمنی جهت بازدید ازمعادن کشورجرمنی وکسب تجارب علمی ومحلی درامورمعدن کاری ازمتخصصین پوهنتون فرایبرگ وتبادل نظریات پیرامون توسعه همکاریهای کشورجرمنی دررابطه به تربیه متخصصین جوان دیپارتمنت وایجاد کریکولم جدید برای دیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن. 

سفررسمی دوتن ازاساتید محترم این دیپارتمنت به کشورترکیه وامریکا به هدف بازدید از پوهنتون METU ترکیه ، ارتقای ظرفیت علمی استادان، آشنایی با کریکولم درسی، شیوه تدریس استادان، کسب تجارب علمی وعملی از استادان دیپارتمنت انجنیری معادن پوهنتون METU ترکیه بحث و گفتگو پیرامون پروگرام درسی در دیپارتمنت های انجنیری استخراج روباز و زیرزمینی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل ،بازدید ازدیپارتمنت ها، لابراتور، کتابخانه و سایر بخشهای اداری پوهنتون  METU ترکیه و همچنان بازدید از بعضی معادن فعال زیرزمینی و روباز ترکیه که شامل معادن ذغال سنگ، معدن طلا، معادن آب سودا و معدن سنگهای ساختمانی صورت گرفته است .

قابل تذکر است که اساتید محترم فوق بعد ازسفربه کشورترکیه ازتاریخ 11/9/2014 الی 06/10/2014  میلادی (مطابق 20 /6/1393 الی 14/7/1393  هجری شمسی) مدت بیست شش روز عازم کشورایالات متحده امریکا گردید که هدف اساسی این سفر بازدید از پوهنتون های میسوری و نبراسکا ی ایالات متحده امریکا ، استندرد سازی کریکولم دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ، کسب تجارب علمی وعملی ، باز دید از معادن و تکنالوژی عصری ایالات متحده امریکا ، آشنایی با فرهنگ وکلتور مردم امریکا ، ارتقای ظرفیت استادان این دیپارتمنت ، گرفتن بعضی کورس های ضروری برای استادان دیپارتمنت و بازدید از کمپنی نرم افزار سازی درامور معدنکاریدر شهر واشنگتن دی سی بوده است.

سفر رسمی هشت روزه دو تن اساتید محترم این دیپارتمنت به کشور ایران که هدف اساسی سفر بازدید از پوهنتون ها و سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی ایران، ارتقای ظرفیت علمی استادان، آشنایی با کریکولم درسی، شیوه تدریس استادان، کسب تجارب علمی وعملی ازاستادان دیپارتمنت انجنیری معادن پوهنتون پولی تخنیک تهران وپوهنتون صنعتی امیرکبیرایران، بازدید ازدیپارتمنت ها، لابراتوارها، کتابخانه و سایر بخشهای اداری پوهنتون پولیتخنیک تهران و پوهنتون صنعتی آمیرکبیرایران و همچنان بازدید ازبعضی معادن روباز ایران بوده است.

سفررسمی ۸۱ روزه سه تن ازاساتید جوان این دیپارتمنت در مقطع رخصتی زمستانی به کشور جرمنی پوهنتون تکنالوژی و انجنیری معدن فرایبرگ به هدف ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی استادان جوان، که شامل اجرای آمور علمی، عملی ولابراتواری و بازدید از معادن فعال کشور جرمنی و اجرایی پرکتیک در معادن فعال و تجربوی کشورجرمنی می باشد.

نام

عبدالهادی

نام خانواده گی

واحدی

ولایت

کابل

درجه تحصیل

ماستر

درجه علمی

پوهنوال

کشور تحصیلی

روسیه (مسکور)

مدت خدمت

25 سال

شماره تماس

0799013124

نامه برقی

a.wahedi@kpu.edu.af

آثار علمی

اثارعلمی   تآلیف کتاب درسی ماشین های معدنی،ترجمه کتاب درسی ماشین های ثابت وداشتن ۱۰اثرعلمی تحقیقی درمجله علمی وتکنالوژی پوهنتون پولی تخنیک کابل.