تاریخچه پوهنځی جیولوجی و معادن

 

تاریخچه پوهنحی جیولوجی ومعدن

 

 پوهنحی جیولوجی ومعادن در سال 1358 شمسی در چوكات پوهنتون پولی تخنیك كابل تأسیس و در رشته های مختلف انجنیری در بخش جیولوجی و معادن به سویه های لسانس، ماستری و دوكتورا نقش كلیدی را ایفا نموده است.

در تشكیل این پوهنحی قبلا پنج دیپارتمنت اختصاصی فارغ دهنده و دو دیپارتمنت عمومی ذیل

شامل بود:

-1 دیپارتمنت جیولوجی، اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز سال تأسیس 1350

  -2 دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اكتشاف معادن مواد مفید جامد سال تأسیس 1346

  3-  دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد سال تأسیس 1349

  - 4  دیپارتمنت تكنالوژی كیمیاوی سال تأسیس 1350 ) به پوهنحی ارتقا نمود(

  -5 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری سال تأ سیس 1361 ) به پوهنحی ارتقا نمود(

   -6 دیپارتمنت كیمیای عمومی ) به پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی انتقال یافت( -

  7- دیپارتمنت تربیت بدنی -

دیپارتمنت های اختصاصی پوهنحی جیولوجی ومعادن از بدو تأسیس تا اكنون به تعداد ( 475 )انجنیر در رشته جیولوجی، تفحص اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز، 385  انجنیر در رشته جیولوجی و اكتشاف معادن517  انجنیر در رشته استخراج معادن مواد مفید جامد 498  انجنیر در رشته تكنالوژی كیمیاوی(114  (  انجنیر در رشته جیودیزی انجنیری به سویه لسانس و ماستر فارغ التحصیل داده است. این انجنیران طی سالیان متمادی نقش بسیار ارزنده و كلیدی در عرضه معادن و صنایع و در مجموع انكشاف و توسعه اقتصاد ملی افغانستان داشته و دارند.