دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی:

 

 دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی:

یکی از دیپارتمنت های عمومی علوم انجینری بوده و درسال 1347 هجری شمسی درچوکات پوهنحی ساختمانی ایجاد و شروع به کار نموده است. درسال 1360 هجری شمسی با بمیان امدن پوهنحی الکترومیخانیک این دیپارتمنت شامل تشکیل پوهنحی ا لکترومیخنیک گردیده است. این دیپارتمنت از اوان تاسیس خود بین 4 الی 15 تن استاد شامل کادر علمی داشته و دربحرانی ترین شرایط مضامین میخانیک ساختمانی، مقاومت مواد، میخانیک نظری ، تیوری میخانیزم ماشین، پرزه جات ماشین، میخانیک تطبیقی را برای پوهنحی های ساختمانی ، جیولوجی و معادن و ا لکترومیخانیک تدریس نموده است.

این دیپارتمنت درسال جاری دارای پنج نفر استاد شامل کادر به سویه های دوکتورا وماستر علوم و یک  استاد به سویه لسانس میباشد.

استادان این دیپارتمنت دروس محوله را طبق کریکولم ها ی درسی انجینری یونسکو به انواع دروس لکچر ، عملی ، لابراتوار ، کارهای محاسبوی وگراف محاسبوی صنفی پیش برده و برای تمام مضامین مربوط از طرف استادان مواد درسی از قبیل لکچر نوت ها ، کتاب های درسی ، رهنما های حل سوالات عملی و کار های محاسبوی وگراف تحلیلی صنفی ، رهنمای کار های لابراتواری وغیره اماده شده واز انها استفاده به عمل می اید.

درحال حاضر دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی مصروف کمپیوتریزه ساختن دروس و تجدید نظر در سیستم درسی از شکل فعلی به سیستم کریدیت بوده واین کار را تا حدی پیشبرده و صنوف تجربوی را در این عرصه بمیان اورده و تدریس مینماید تا بتواند درسطح بین المللی مطابق رشد علوم معاصر انجینران و محصلین پوهنتون پولی تخنیک کابل را مجهزسازد.