دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

 

 دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک :

ترانسپورت اتوموبیلی درکشور ما به مقایسه سایرانواع ترانسپورت بنابر شرایط جغرافیایی و جیولوجیکی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر از 90 فیصد انتقالات توسط ترانسپورت اتوموبیلی صورت می گیرد.

به منظور بلند بردن موثریت فعالیت ترانسپورت اتوموبیلی، سازماندهی بهتر امور خدمات تخنیکی و ترمیم، تعیین و تطبیق شیوه های موثر انتقالات بار و مسافرین لازم است تا پرسونل مسلکی وفنی درساحه مذکور ایفای وظیفه نماید.

روی این منظور دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک به مثابه کانون تربیه انجنیران مسلکی دررشته بهره برداری تخنیکی اتوموبیل ها درسال 1360 هجری شمسی درچوکات پوهنحًی الکترومیخانیک پوهنتون پولیتخنیک کابل تاسیس گردید، این دیپارتمنت یکی ازجمله دیپارتمنت های اختصاصی پوهنتون پولی تخنیک کابل و یگانه رشته مربوط به ترانسپورت اتوموبیلی درکشور بوده که متخصصین مسلکی را دررشته بهره برداری تخنیکی اتوموبیل تربیه می کند.

اولین دوره فارغان درسال 1365 هجری شمسی ازاین دیپارتمنت فارغ التحصیل گردیده و تا حال به تعداد ( انجنیران میخانیک را به سویه ماستر و لیسانس تربیه و به جامعه تقدیم نموده است،  درحال حاضر مدت تحصیل دراین دیپارتمنت چهار و نیم سال بوده و محصلین به سویه لیسانس ازاین دیپارتمنت فارغ می شوند.

فارغان این رشته می توانند در ساحات ذیل ایفای وظیفه نمایند:

  • در موسسات ترانسپورتی و ترمیماتی، ستیش های خدمات تخنیکی و بخش های رهبری امورترانسپورتی تمام ادارات دولتی وغیر دولتی به صفت انجینر،
  • در موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی به صفت استاد،
  • در مراکز  تحقیقاتی ــــ علمی ولابراتوارهای مربوط به رشته به صفت انجنیر،
  • درموسسات طرح و دیزاین اتومبیل به صفت انجنیر،
  • در کارخانه جات تولیدی وسایر بخش ها به صفت انجینرمیخانیک،

در حال حاضر پروسه درسی توسط 9 تن استادان هریک پوهنوال دیپلوم انجینرعبدالاحد خالقی ، پوهندوی دیپلوم انجینرمحمد جمعه کاظمی ، پوهندوی دیپلوم انجینراسرائیل بوستان خیل، پوهندوی دیپلوم انجینر عبدالحمید توده یی، پوهندوی دیپلوم انجینر سید یوسف، پوهندوی دیپلوم انجینر میرآقامیهن، پوهنیار عبدالواسع، پوهنیار محمد انورامید دارای در جه علمی ماستری به پیش برده می  شود.  در سال 1395 پوهیالی صهیب الله زرغون برای اکمال دوره ماستری از طرف دولت اسلامی افغانستان به کشور سلواک اعزام گردیده است.