دیپارتمنت زبان های خارجی - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت زبان های خارجی

 دیپارتمنت لسان های خارجی 

 

دیپارتمنت لسـان هـای خـارجی پوهنتون پولی تخنیک کابل (که قبلاًبنام دیپارتمنت لسان روسی یاد می شد) از جمله دیپارتمنت های عمومی پوهنتون می باشد. این دیپارتمنت درسال 1347 همزمان با آغاز فعالیت علمی و اکادمیک در پوهنتون تأسیس شده است. در آغاز مسوولیت تدریس را استادان خارجی بدوش داشته  و لسان روسی از آن زمان تاحال منحیث لسان خارجی تدریس می گردد. دراین اواخر به اساس مبرمیت درکنار لسان روسی، لسان انگلیسی نیز منحیث لسان خارجی در پوهنتون شامل پروسه  تدریس گردیده است. تدریس لسان انگلیسی در این دیپارتمنت در سال 139  اغاز گردیده است. هدف اساسی تدریس لسان های خارجی را در پوهنتون پولی تخنیک کابل استفاده موثر محصلان از منابع علمی به زبان های خارجی تشکیل می دهد.

پروسه تدریس در این دیپارتمنت الی سال 1363 توسط استادان خارجی، بعداً الی سال 1367 توسط کادرهای داخلی و خارجی پیش برده شده و از آن تاریخ به بعد تا اکنون تدریس توسط کادرهای داخلی به شکل مستقلانه صورت می گیرد که محترمه  پوهنوال صبیحه عاکف الی سال 1371 مسوولیت آمریت دیپارتمنت را عهده داربوده اند.

تعداد اعضای دیپارتمنت الی سال 1392 به 13 استاد میرسید که دارای رتب علمی پوهندوی الی پوهیالی بوده اند.

استا دان محترم هریک پوهندوی محمد عمر سلیمان؛ پوهندوی پروین، پوهندوی انیسه، پوهنمل شیرین، پوهنمل محمد کریم رسا، پوهنمل نثار احمد و پوهنیار صفی الله که فعلاً مصروف تدریس در پوهنتون های دیگر هستند، خدمات شایان را دردیپارتمنت انجام داده اند، درخور ستایش می باشد. همچنان کار و فعالیت علمی و اکادمیک استادان هریک پوهنمل اکبرجان؛ پوهنمل خیال بی بی و پوهنیار سید نصرالدین عینی که بنابر لزوم دید مقامات صالحه در سال 1393  به دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست این پوهنتون تبدیل گردیده اند، نیز درخور ستایش و قدردانی می باشد.

فعلاً سرپرستی دیپارتمنت لسان های خارجی به دوش پوهیالی مشعل می باشد. اکنون به تعداد 2 تن استادان در تدریس لسان  روسی و 5 تن استادان در تدریس لسان انگلیسی در این دیپارتمنت مصروف تدریس می باشند. ديپارتمنت اکنون دارای یک لابراتوار زبان با 40 پایه کمپیوتر، کتابخانه با الماری های مخصوص  معه کتب، وسایر تجهیزات تکنالوژیکی و صنوف درسی جداگانه می باشد.