دیپارتمنت ریاضیات عالی - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت ریاضیات عالی

دیپارتمنت ریاضیات عالی

با آغاز فعالیت پولی تخنیک کابل در سال 1346 دیپارتمنت ریاضیات عالی در سال 1347 بصورت

مستقل تاسیس گردیده است. هدف از تاسیس آن، ع بارت از تعلیمات دانش ضروری ریاضیات عالی به

منظور حل مسایل تطبیقی برای انجینران آینده افغانستان می باشد. مدرنیزه شدن میتود های ریاضی و

وسایل محاسبوی )کمپیوتر(، در تحقیقات و وسایل انجینری را ایجاب می کند که کادرهای انجینری، بخش

های بیشتری ریاضیات عالی معاصر را فراگیرند. به این جهت دیپارتمنت ریاضیات عالی منحیث یکی

از بخش های تعلیمی وعملی پوهنتون پولی تخنیک کابل از بدوتاسیس خود به حل یک سلسله مسایل

عمده واساسی پرداخته است که عبارت اند از: سازماندهی تعلیمات ریاضی، آماده ساختن میتودهای

درسی ریاضیات عالی، تشدید پروسۀ درسی و بلند بردن موثریت وکیفیت آن، اکمال متداوم ومتواتر پلان

های درسی، بهبود وضع تدریس ریاضی میتودها واصول تدریس، بلندبردن سطح سویه علمی اعضای

کادرعلمی، تحکیم اساسات میتودیکی تدریس وغیره.

تا سالهای 1367 ه. ش همکاری کمک های علمی و میتودیکی و رهنمائی علمی استادان شوروی

وقت، در تحکیم پایه های اساسی دیپارتمنت، همچنان در ارتقای سطح سویه علمی میتودیک استادان 

داخلی نقش موثری را ایفا نموده اند.

همزمان با ایجاد پروگرام دوره تحصیل ماستری در پولی تخنیک طی سالهای 1372   1362  فعالیت

های دیپارتمنت ریاضیات عالی تشدید یافت، پلان و پروگرام درسی جدید مطابق به کورس های ریاضیات

مروج در موسسات عالی تخنیکی جهان، با تنظیم بخش های علیحیده ریاضیات عالی مانند: معادلات

فزیک ریاضی، تیوری توابع متحول مختلط،

تیوری احتمالات واحصائیه ریاضی،

ریاضیات محاسبوی، محاسبات عملیاتی،

مثلثات کروی، هندسه دیفرانسیلی، میتودهای

محاسبات عددی وغیره شامل پروگرام درسی

گردید که فرا گرفتن این بخش های ریاضیات

عالی، نه تنها برای محصلان بلکه برای

استادان نیز ضروری پنداشته میشد،

خوشبختانه دیپارتمنت ریاضیات عالی از

عهده این وظیفه نیز به خوبی بر آمده است.

دیپارتمنت ریاضیات عالی طی سالهای

فعالیت خود در پولی تخنیک کابل بیشتراز

455 اثرعلمی میتودیکی وعلمی تحقیقی را ترتیب و تدوین در سیمینار ها وکنفرانس های علمی – –

میتودیکی بخوانش گرفته و در مجلات علمی پولی، پوهنتون کابل، اکادمی علوم وخارج کشور به چاپ

رسانیده اند. برای اولین بار در سطح کشور، پروگرام سازی به لسان های کمپیوتر از طریق دیپارتمنت

ریاضیات عالی پولی تخنیک شامل پروگرام درسی ریاضیات پولی تخنیک گردید. تا سالهای 2172 حدود

بیشتر از 22 تن استادان در این دیپارتمنت ایفای وظیفه می نمودند، مثال گونه از تعداد استادانیکه در این

دیپارتمنت اجرای وظیفه کرده اند و فعلا هم مصروف تدریس میباشند، با در نظر داشت، قدامت وظیفوی

آنها ذیلا نام می بریم:

1.      استاد غلام حیدر"رز"

2.      پوهندوی عبدالله "حسان"

3.      پوهندوی عبدالاحد

4.      پوهاند دوکتورمحمد ناصر شفیعی

5.      پوهاند دوکتورسید عزیزالله "سعادات"

6.      پوهندی سید کاظم

7.      پوهندوی غلام یحیی "ذکا"

8.      پوهندوی سیدیوسف "رحمانی "

9.      پوهندوی دوکتورمحمد عیسی "داوری"

10.   پوهاند نورمحمد "همتا" -

11.   پوهندوی غلام احمد "حدید" -

12.   پوهنمل عزیز"نصیری " -

13.  پوهندوی امان الله ژغورندوی

14.  پوهنیارنفیسه

15.  پوهنوال مرزا محمد مرزا

16.  پوهندوی عبدالکریم ماسیانی

17.  پوهاند عبدالروف "خلمی "

18.  پوهندوی صابره "حلیم"

19.  پوهندوی وحیده "سلطانی "

20.  پوهندوی دوکتورعبدالوکیل خلیلی

21.  پوهندوی محمدوصیل "واحدی"

22.  پوهنیارضیاالدین "کرامی "

23.  پوهنیارغلام سخی "خرمی "

24.  پوهنیار"نسرین"

25.  پوهنیار عبدالقادر

26.  پوهنیار هادیه "جلال"

27.  پوهنیار لیلا

28.  پوهندوی امرالله "اوثار "

29.  پوهنیار سلطان

30.  پوهیالی صدف

       31. پوهیالی نجیب الله

      32. نامزد پوهیالی نورالهدا

      33. نامزد پوهیالی محمد علی

 

دیپارتمنت ریاضیات عالی طی سالهای فعالیت خود در پولی تخنیک کابل 45 عنوان کتب درسی مختلف،

ممد درسی ورهنمائی میتودیکی به زبان های ملی کشور تالیف و در نشرات داخل وخارج کشور به چاپ

رسانیده بدسترس محصلان وعلاقنمدان این بخش از علوم قرار داده است. برخی عناوین آنها عبارت اند از:

رهنمائی محاسبات تقریبی، لوگاریتم، تطبقات لابراتواری، ریاضی برای شعبه آمادگی کارگری، مجموعه

مسایل انالیز ریاضی، مسایل هندسه تحلیلی والجبر خطی، ریاضیات عالی، اساسات ریاضیات محاسبوی،

رهنما وحل مسایل هندسه تحلیلی، معادلات دیفرانسیلی، مجموعه مسایل انالیز ریاضی، ریاضیات عالی قسمت

دوم ) سلسله های عددی وتابعی (، انتگرال های مکرر وتیوری ساحه، تیوری توابع وانالیز تابعی، انالیز

ریاضی قسمت اول، تیوری توابع مختلط، تیوری احتمالات، ریاضیات عالی قسمت سوم، انتگرال های معین

وغیرمعین ریاضیات عمومی .....همین اکنون 21 تن استاد در دیپارتمنت در تعلیم قسمت های از ریاضیات

عالی و میتود های آن و ارتقای سطح دانش ریاضی محصلان پوهنتون پولی تخنیک وسطح دانش مسلکی

خود با کمال صداقت و روحیه عالی وطن دوستی اجرای وظیفه مقدس استادی را صادقانه پیش می برند

تصویر استادان برحال دیپارتمنت ریاضیات عالی پوهنتون پولی تخنیک کابل