دیپارتمنت فزیک

دیپارتمنت فزیک
    دیپارتمنت فزیک در سال 1347 با آغاز فعالیت پوهنتون پولی تخنیک کابل شروع به کار نموده است. این دیپارتمنت از همان آوان تا حال تدریس فزیک عمومی را در تمام پوهنحی های این موسسه عهده دار بوده است. در ابتدای آغاز دروس در پوهنتون پولی تخنیک کابل در دیپارتمنت فزیک یک استاد بنام دوکتور عبدالعظیم ضیایی به رتبه علمی پوهاند و یک استاد بنام دوکتور غلام صدیق محبی به رتبه علمی پوهنوال همراه با استادان خارجی شروع به تدریس نمودند. علاوه از این دو تن، یک تعداد اسیستانت های افغانی از قبیل انجنیر محمد الدین، انجنیر بسم الله نزهت، انجنیر گلداد خان نیز در این دیپارتمنت به کار آغاز نمودند.

بعدا در سالهای بعدی دیپلوم انجنیر لطیفه اعتمادی و دوکتور محمد انور سلطان نیز پس از ختم دوره تحصیل از اتحاد شوروی وقت به این دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقرر شده اند، دیری نگذشت که انجنیر محمد اسماعیل دانش در این دیپارتمنت آغاز به کار نمود. در پایان ماه اسد سال 1349  پوهنیار نثار احمد نثار و به تاریخ دهم سنبله 1349 پوهنیار محمد انور شمس پس از فراغت موفقانه از تحصیل در این دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقرر شدند. بعدا در سال 1351 دوکتور محمد رسول عمر، دوکتور غلام رسول رسولی پس از ختم تحصیل و متعاقبا پوهندوی دوکتور فقیر محمد یعقوبی و انجنیر محمد قاسم جمدر به پولی تخنیک کابل مقرر شدند. علاوه بر استادان فوق الذکر پوهنیار عبدالرحیم رحیمی، پوهنیار شاه زلمی صلح دوست،  پوهنیار رحیم جان، پوهنیار جمعه خان، پوهنیار عبدالجمیل سلیم، پوهندوی دوکتور سید عبدالستار خلوتی، پوهنمل رقیه متمهد، پوهنیار مسعود نیز در این دیپارتمنت تقرر حاصل نموده اند. 

این دیپارتمنت چه در گذشته و چه در حال حاضر از جمله قوی ترین دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل از نگاه علمی و کادر علمی بوده است. زمانی در دیپارتمنت فزیک شش پوهاند و شش دوکتور علوم مصروف تدریس بودند. فعلا در دیپارتمنت فزیک پوهنمل محمد داود احمدزی (به صفت آمر دیپارتمنت)، پوهنمل رقیه متمهد،  پوهنمل فاطمه خلمی، پوهنمل احدخان پیاوری، پوهنمل محمد ضیا زاهدی(محصل دوره دوکتورا در خارج از کشور)، پوهنیار محمد علی سلطانی (دارای درجه تحصیل ماستری) و پوهنیار احمد مصطفی عطایی و پوهیالی اکبر دارای درجه تحصیل لیسانس وظیفه تدریس را به پیش
میبرند.

دیپارتمنت فزیک

در اوایل دهه چهل دولت افغانستان تصمیم گرفت که باید یک موسسه عالی تخنیکی در کشورایجاد نماید، روی همین منظور با دول متحد داخل مذاکره ومفاهمه گردید ودر نتیجه دولت شوروی وقت حاضربه کمک شد، روی همین اصل در نیمه دوم سال 1342 آقای لیونید برژنیف صدرهیت رئیسه اتحاد شوروی سابق بنابر دعوت دولت افغانستان به کابل تشریف آورد وسنگ تهداب پولی تخنیک را در ساحه فعلی آن گذاشت. بعد از یک سال هیت انجینری وساختمانی آن کشوربه افغانستان آمدند وکارهای ساختمانی این موسسه شروع شد تا اینکه در اوایل ســـــال 1346 این موسسه عالی به فعالیت آغازنمود از جمله ای دیپارتمنت های که درآن آوان شروع به کار نمود یکی هم دیپارتمنت فزیک بود، این دیپارتمنت از همان آوان تا حال تدریس فزیک عمومی را درتمام پوهنحیً های این موسسه عهده دار بوده است.              

در ابتدای آغـاز دروس در پوهنتون پولی تخنیک کابل اسـتادان این موسسه عمدتاً شوروی ها بودند، اما درهمان زمان در دیپارتمنت فزیک یک استاد بنام دوکتور عبدالعظیم ضیائی به رتبه علمی پوهاند و یک استاد بنام دوکتور غلام صدیق محبی به رتبه علمی پوهنوال شروع به تدریس نمودند. علاوه از این دو تن، یک تعداد اسیستانت های افغانی از قبیل انجنیر محمد الدین، انجنیر بسم الله نزهت،  انجنیر گلداد خان نیز در این دیپارتمنت به کار آغاز نمودند، بعداً در سالهای بعدی دیپلوم انجنیر لطیفه اعتمادی و دوکتور محمد انورسلطان نیز پس از فراغت تحصیل از اتحاد شوروی وقت به این دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقررشده اند، دیری نگذشته که انجنیر محمد اسماعیل دانش در این دیپارتمنت آغاز به کار نمود. در پایان ماه اسد سال 1349 پوهنیار نثاراحمد نثار و به تاریخ دهم سنبله 1349 پوهنیار محمد انورشمس که از جمله اولین اشخاص بودند که جهت تحصیل برای وظیفۀ استادی در پوهنتون پولی تخنیک کابل  به شوروی وقت اعزام شده بودند، پس از فراغت موفقانه از تحصیل به وطن عودت نموده و در این دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقرر شدند.                                                              

بعداً در سال 1351 دوکتور محمد رسول عمر، دوکتورغلام رسول رسولی پس از ختم تحصیل ومتعاقبا ً پوهندوی دوکتور فقیرمحمدیعقوبی  وانجنیر محمد قاسم جمدر به پولی تخنیک کابل مقررشدند.

علاوه بر اشخاص فوق الذکر انجینر محمد قیس که فعلاً استاد دیپارتمنت برق می باشد، وصیل خان استاد ریاضی، پوهنیار عبدالرحیم رحیمی، پوهنیار شاه زلمی صلح دوست، پوهنیار رحیم جان، پوهنیار جمعه خان، پوهنیار عبدالجمیل سلیم، پوهندی دوکتور سیدعبدالستارخلوتی، پوهنیار رقیه انصار، پوهنیار مسعود، از             پوهنمل محمد داوود"احمدزی"آمر دیپارتمنت

جمله  اعضای علمی دیپارتمنت بوده و یا اکثراً دوره اسیستانی خویش را دراین دیپارتنمت سپری نموده و از همین دیپارتمنت  جهت تحصیلات عالی به سویه ماستری و دوکتورا به خارج اعزام شدند وهم چنین به مقامات عالی دولتی نیز مقررگردیده اند.

این دیپارتمنت در گذشته از جمله قوی ترین دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل ازنگاه علمی و کدرعلمی بوده است.

اعضای ارشد این دیپارتمنت علاوه از پیش برد وظایف علمی خویش به ترتیب به مقامات مهم دولتی نیز ایفای وظیفه نموده اند:

1-       پوهاند دوکتورعبدالعظیم ضیائی اولین رئیس پولی تخنیک کابل،

2-       پوهاند دوکتورغلام صدیق محبی دومین رئیس پولی تخنیک کابل، رئیس پوهنتون کابل و اولین وزیرتحصیلات عالی ومسلکی،

3-       پوهنمل گلداد وزیر تحصیلات ومعاون صدر عظم،

4-       پوهنمل اسماعیل دانش وزیر معادن و صنایع و وزیر تحصیلات عالی ومسلکی،

5-       پوهاند دوکتورمحمد انور شمس رئیس انتخابی پولی تخنیک کابل، وزیرتحصیلات عالی ومسلکی ، رئیس کمیتۀ امتحانات وزارت تحصیلات عالی وفعلا مشاور در وزارت تحصیلات عالی در امور امتحانات .

6-       پوهندوی فقیرمحمد یعقوبی رئیس پولی تخنیک کابل و وزیرتعلیم و تربیه،

7-       پوهاند غلام رسول رسولی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزیر تعلیم وتربیه،

8-       پوهاند دوکتورمحمد رسول عمررئیس پولی تخنیک کابل،

9-       پوهنوال دوکتورمحمد انورسلطان معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل و معاون امورمحصلان پوهنتون کابل،

10-   پوهندوی نثاراحمد نثار رئیس پوهنحیً ساینس پوهنتون کابل و سرپرست ریاست پوهنتون ننگرهار.

علاوه بر آن این دیپارتمنت در قسمت کارهای علمی نیز به مقام شامخی قرار دارد، زیرا دیپارتمنت فزیک تمام مواد و مفردات درسی آن مطابق به پروگرام درسی خویش، به زیورطبع آراسته و به جامعه اکادمیک تقدیم نموده است. در این دیپارتمنت در حدود زیادتراز صدها مقاله و رساله علمی علاوه از کتب درسی، ممد درسی و کتب لابرتواری به طبع رسیده است اکثرمقالات اعضای این دیپارتمنت در مجلات بین المللی به طبع رسیده است والماری های کتابخانه پوهنتون پولی تخنیک از کتب طبع شده اعضای این دیپارتمنت زمانی مزین بود وحال هم مزین می باشد.

متاسفانه در دوران جنگ های ویران گرتمام دار و ندار دیپارتمنت فزیک به یغما برده شد ولابراتوار های مجهز ما از بین رفتند مدت ها بدون لابراتوار دروس به پیش برده میشد، خوشبختانه درحال حاضر لابراتوار های دیپارتمنت فزیک مجدداً تجهیزگردیده و فعلاً لابراتوار های فزیک میخانیک و مالیکولی، لابرتوارفزیک برق ومقناطیس، لابراتوار فزیک نور و فزیک اتم تجهیز و بدسترس محصلین جهت اجرای کارهای علمی قرار دارند.

زمانی در دیپارتمنت فزیک شش پوهاند وشش دوکتور علوم مصروف تدریس بودند.

فعلاً در دیپارتمنت فزیک پوهنمل محمد داود احمدزی منحیث امر دیپارتمنت، پوهنمل رقیه انصار، پوهنمل فاطمه خلمی، پوهنمل احدخان پیاوری و پوهنیار انجنیر محمد علی سلطانی دارای درجه علمی ماستری و همچنان پوهیالی انجنیر احمد مصطفی عطایی و نامزد پوهیالی اکبر حیدری دارای درجه علمی لسانس وظیفه تدریس را به پیش  می برند. همچنان پوهنمل محمد ضیا ( زاهدی )برای اکمال دوره دکتورا در کشور ترکیه مصروف تحصیل می باشد.  درسال های قبل دیپارتمنت بهترین انجنیرلابرانت ها را به نام های انجنیرغلام نبی وانجنیرنورآقا درخود داشته،امور مربوطه را به طور شایسته به پیش می برند، نوآغا تاهنوز دراین دیپارتمنت به حیث لابرانت مصروف اجرای وظیفه راست ، دیپارتمنت فزیک درتمام مدت حیات خود درکنفرانس های علمی - میتودیکی و سیمنار های علمی فعالانه اشتراک داشته  و درسطح مملکت به سویه بلندی قرار دارد وهمین حالا با پرسونل کم خود دروس نزدیک به 1200 محصل را به پیش می برد واعضای دیپارتمنت مصروف کاری علمی خویش می باشند.

تصویر بعضی از استادان  فعلی که  پوهاند داکتر شمس تقاعد نموده است .