دیپارتمنت انجنیری تامین برق

دیپارتمنت تامین برق

دیپارتمنت تامین برق از جمله اولین دیپارتمنت های اختصاصی رشته برق رسانی در کشور است که در ماه سنبله سال 1359 بنابر ضرورت زیاد به متخصصین و انجنیران رشته برق، دیپارتمنت الکتروتخنیک توسعه یافته و به رشته جدید بنام " تامین برق موسسات صنعتی، شهر ها و دهات " انکشاف یافت. طی سال های متمادی این دیپارتمنت متخصصین را به جامعه تقدیم نموده و فارغان این رشته در تمام عرصه های اقتصاد ملی وظایف رشتوی را موفقانه به پیش می برند.

      اهداف

دیپارتمنت تامین برق یک هسته علمی – آموزشی  برای کسب دانش تخصصی، تحقیق و نواوری در سطح کشور است. این دیپارتمنت محصلان را از طریق کانکور وزارت تحصیلات عالی پذیرفته و توسط استادان مجرب تربیه می نماید. نصاب درسی دیپارتمنت همواره مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات ضروری مطابق به خواسته های روز با درنظرداشت دست آورد های معاصر علم و تکنالوژی در آن وارد می شود.

در نصاب درسی بر علاوه دروس نظری، دروس عملی و کارهای ساحوی در نظر گرفته شده که مورد اجرا قرار می گیرد. تلاش ها در مورد احیا و تجهیز لابراتوارها جریان داشته و دیپارتمنت به همکاری اداره پوهنتون با در نظرداشت امکانات موجود در زمینه اقدامات عملی را مرعی می دارند.

محصلان در جریان دوره تحصیل مضامین مختلف رشتوی را فرا می گیرند. فارغان این رشته توانایی انجام دادن مستقل وظایف اختصاصی: مدیریت تولید، انتقال و توزیع انرژی برقی، طرح و دیزاین، ستیشن های تولیدی، لین های انتقال انرژی برقی و شبکه های توزیع برق و اتوماتیزه ساختن پروسه های تولیدی را دارا بوده و می توانند امور تحقیقاتی را نیز در زمینه اجرا نمایند.

   ساحه کاری فارغان این رشته وسیع بوده و می توانند در عرصه های مختلف سکتور های دولتی و خصوصی ذیل منحیث مدیر، طراح و کارشناس ایفای وظیفه نمایند:

·         تولید، انتقال و توزیع انرژی برق؛

·         موسسات صنعتی؛

·         امور ترانسپورتی؛

·         زراعت و امور کشاورزی؛

·         معادن و استخراج معادن؛

·         مواصلات و مخابرات؛

·          امور ساختمانی؛

·         آبرسانی و کانالیزاسیون؛

·         موسسات تجاری و سایر عرصه های که با انرژی برقی سر و کار دارند؛

·         موسسات تحقیقات علمی و پروژه سازی؛

·         موسسات تعلیمی ( استاد، ترینر ).