تاریخچه پوهنځی الکترومیخانیک

 

معرفی مختصر پوهنحًی الکترومیخانیک

پوهنحًی الکترومیخانیک بنابر نیاز مندی جامعه در سال 1360 هجری شمسی بمنظور تربیه کادرهای ملی در رشته های تامین برق موسسات صنعتی، شهر ها و دهات و انجنیری اتومیخانیک مربوط ترانسپورت اتوموبیلی و همچنان انجام تحقیقات علمی تاسیس گردیده است. از آوان تاسیس تا اکنون به تعداد زیادی انجنیران مسلکی را به سویه لیسانس و ماستر تربیه و به جامعه تقدیم نموده که در حل پرابلم های موجود جامعه افغانی در موسسات تولیدی و سکتوری جهت ارتقای اقتصاد کشور نقش مهم را ایفا می نمایند.

   این پوهنحًی دارای دو دیپارتمنت اختصاصی تامین برق و انجنیری اتومیخانیک و چهار دیپارتمنت عمومی چون ریاضیات عالی، فزیک، میخانیک نظری و تطبیقی و لسان های خارجی می باشد.

   اهداف اساسی پوهنحًی

 •  معاصرسازی و معیاری سازی کریکولم های درسی با استندردهای منطقوی و بین المللی به شکل مستمر،
 •  کار دوامدار روی تدارک تسهیلات، امکانات، تجهیزات و فرصت ها برای توسعه کمی و کیفی پوهنحًی،
 •  ارتقای ظرفیت علمی و اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها،
 •  بهبود و ارتقای کیفیت تحصیلی،
 •  تلاش در جهت ایجاد همکاری ها و توامیت ها با نهادهای تحصیلات عالی داخلی، منطقوی و بین المللی.

پوهنحًی الکترومیخانیک با رعایت قوانین، مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی و بادرنظرداشت دیدگاه، رسالت، نقاط ضعف و قوت، تهدیدات و فرصت های موجود جهت تحقق اهداف فوق فعالیت های ذیل را دنبال می کند:

 1.    فراهم آوری زمینه تحصیل به درجه ماستری و دکتورا برای اعضای کارد علمی دیپارتمنت ها،
 2.    مجهز نمون صنوف درسی دیپارتمنت ها با تکنالوژی جدید تدریس،
 3.    کاربرد تکنالوژی و روش های جدید تدریس برای بهبود کیفیت تدریس،
 4.    اکمال تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت های اختصاصی و عمومی پوهنحًی،
 5.    آیجاد فضای مناسب برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات ( سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی )،
 6.    بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم، مفردات و مواد درسی در سطح دیپارتمنت ها،
 7.    کار مستمر روی تطبیق کریکولم ها و بخصوص مفردات درسی تائید شده،
 8.     تکمیل اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها به اساس ضرورت در مطابقت با لایحه شمولیت در کادر علمی،
 9.    اجرای پروژه های تحقیقاتی و خدمات انجنیری در رشته های مختلف جهت حل مشکلات جامعه،
 10.    جستجوی منابع و ارگان های کمک کننده جهت تطبیق بهتر برنامه های پلان استراتیژیک پوهنحًی،
 11.    ایجاد زمینه ها برای تامین توامیت ها با پوهنتون های داخل و خارج از کشور،
 12.    تطبیق پالیسی های ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس در سطح پوهنحًی،
 13.    ایجاد کتابخانه ها در سطح دیپارتمنت ها و پوهنځی و اکمال آنها با کتب و مواد درسی جدید،
 14.    افزایش و نشر آثار تحقیقاتی علمی اعضای کادر علمی پوهنحًی،
 15.    تلاش برای تربیه لابرانت ها و تکنیشن ها برای لابراتوارهای دیپارتمنت ها،
 16.   اعاده سیستم مجازات و مكافات در سطح پوهنحًی،
 17.   ایجاد رشته های جدید حسب نیازمندی های منافع ملی كشور،
 18.   امضای تفاهم نامه ها و پروتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگان های سکتوری.

در حال حاضر به تعداد (55) تن استادان دارای رتب مختلف علمی در امر تدریس اشتغال دارند از جمله (3) تن داری درجه علمی دکتورا (37) تن دارای درجه علمی ماستری و(15) تن دارای درجه علمی لیسانس می باشد.

ازجمله استادان به تعداد (2) تن آنها غرض کسب درجه تحصیلی ماستری و یک تن غرض کسب درجه تحصیلی دکتورا به خارج از کشور اعزام گردیده اند.   
 

قابل یادآوری می باشد، از جمله استادان «3» تن دارای رتبه علمی پوهاند، «2» تن پوهنوال، «16» تن پوهندوی «8» تن پوهنمل «13» تن پوهنیار« 6» تن  پوهیالی و « 6 » تن نامزد پوهیالی می باشند.

درسال 1364 هجری شمسی به تعداد «25» تن انجنیران مسلکی در اولین دوره  به درجه علمی ماستری از پوهنحًی الکترومیخانیک فارغ التحصیل گردیده است تا اکنون الی ختم سال 1392  به تعداد (1407) تن انجنیران مسلکی ازدیپارتمنت های اختصاصی این پوهنحًی فارغ گردیده اند. از جمله انها به تعداد «       » تن دربیست و نه دوره از دیپارتمنت تامین برق و« 682 » تن در بیست و هشت دوره ازدیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک  تربیه و به جامعه تقدیم گردیده اند.

رشته های اساسی پوهنحًی الکترومیخانیک که محصلان درآن مشغول تحصیل اند برای اقتصاد ملی کشور جداً ضروری اند، فارغان پوهنحًی الکترومیخانیک در دوایر دولتی، موسسات خارجی، تصدی های تولیدی، موسسات علمی، تحقیقاتی وسایر ارگان های دولتی وغیردولتی ایفای وظیفه می نمایند.

قابل تذکر است که ازسال 1384 هجری شمسی سیستم جدید کردیدت منحیث سیستم موثر و پیشرفته تحصیلی درتمام پوهنحی های پوهنتون پولی تخنیک کابل منجمله پوهنحی الکترومیخانیک به عوض سیستم سمستر وار قبلی مورد تطبیق قرارداده شده است.  پروسه جذب محصلین دراین پوهنځی طوری است که دراغاز هر سال تعلیمی جدید محصلین جدید الشمول بعد از سپری نمودن امتحان کانکور از طریق وزارت تحصیلات عالی به این پوهنحی معرفی میگردد.