تاریخچه پوهنځی الکترومیخانیک - پوهنتون پولیتخنیک کابل

تاریخچه پوهنځی الکترومیخانیک

 

 تاريخچه پوهنځی الكتروميخانيك : 

پوهنځی ا لکترومیخانیک درسال 1360 خورشیدی درچوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل تاسیس گردیده است .این پوهنحی دارای سه  دیپارتمنت اختصاصی  تامین برق موسسات صنعتی، شهر ها و دهات، انجینری اتومیخانیک  و تکنالوژی معلوماتی و انجینری کمپیوتر و  چهار دیپارتمنت عمومی چون فزیک، میخانیک نظری وتطبیقی، ریاضیات عالی و لسان خارجی میباشد.

دراین پوهنځی به تعداد (59) تن استادان دارای رتب  مختلف عـــلمی  درامر  تدریس اشتغال  دارند ا ز جمله استادا ن (8) نفر دارای درجه علمی دوکتورا، (39) نفر دارای درجه علمی ماستری و (12) نفر دارای درجه علمی لسانس میباشند. از جمله استادان لسانس به تعداد سه تن انها غرض کسب درجه تحصیلی ماستری به خارج از کشور اعزام گردیده اند.

درسال 1364 هجری شمسی به تعداد (25) تن انجینران مسلکی دراولین دوره به درجه علمی ماستری از پوهنحی الکترومیخانیک فارغ التحصیل گردیده است. تا اکنون به تعداد (841) تن انجینران مسلکی در بیست دوره دررشته های تامین برق موسسات صنعتی، شهر ها و دهات وررشته بهره برداری تخنیکی اتوموبیل تربیه و به جامعه تقدیم گردیده است.

فارغان پوهنځی الکترومیخانیک در دوایر دولتی ، موسسات خارجی ، تصدی ها ی تولیدی ، موسسات علمی –تحقیقاتی و سایر ارگانهای دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند.

قابل تذکر است که ازسال 1384 هجری شمسی سیستم جدید کردیدت منحیث سیستم موثر و پیشرفته تحصیلی درتمام پوهنحی های پوهنتون پولی تخنیک کابل منجمله پوهنحی الکترومیخانیک به عوض سیستم سمستر وار قبلی مورد تطبیق قرارداده شده است.

نظربه ضرورت و نیازمندی جامعه و لزوم دید مقامات صالحه در سال 1386 دیپارتمنت کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی به صفت دیپارتمنت اختصاصی درچوکات پوهنحی الکترومیخانیک تاسیس گردیده است . این دیپارتمنت درسال 1387 به پوهنحی کمپیوتر ساینس  ارتقاء نموده است.

پروسه جذب محصلین دراین پوهنځی طوری است که دراغاز هر سال تعلیمی جدید محصلین جدید الشمول بعد از سپری نمودن امتحان کانکور از طریق وزارت تحصیلات عالی به این پوهنځی معرفی میگردد.  محصلین جدیدا لشمول توسط کمیسیون موظف بادرنظرداشت نمره کانکور وعلاقه مندی شان وهمچنان ضرورت دیپاتمنت های اختصاصی، به سه رشته اختصاصی تامین برق موسسات صنعتی، شهر ها و دهات،  انجینری اتومیخانیک و تکنالوژی معلوماتی و انجینری کمپیوتر تقسـیمات میگردند  درسمستر جاری بهاری سال 1388 به تعداد (655) تن محصل درصنوف پنجگانه رشته ها ی اختصاصی این پوهنحی مصروف تحصیل میباشند.