دیپارتمنت انجنیری نرم افزار - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت انجنیری نرم افزار

 

 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار : 

دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی :

این دیپارتمنت در سال 1387 ایجاد گردید و علوم کامپیوتری بخش وسیعی از موضوعات تئوری وکاربردی آن در زمینه زبانهای کامپیوتری ، شبکه های کامپیوتری ، طراحی نرم افزار ، روباتیک ، اداره سیستم ها ، امنیت معلمات وامثال آنها را تحت پوشش قرار میدهد.

میتوان های کارهای تخصصی این رشته را در چهار گروه  ذیل تقسیم نمود.

    1 - طراحی و پیاده سازی نرم افزارها:

  • متخصصین این رشته کارهای مرتبط با برنامه نویسی مسایل مختلف و سیستمهای تخصصی را انجام می دهند واز روش های جدید در انجام کمارهایشان استفاده می کنند. همچنان تیم های برنام نویسی را برای تولید سیستم های نرم افزار ی سرپرستی مینمایند.

2-      طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری:

  • متخصصین این رشته با استفاده از اندوخته های علمی ومهارت های مسلکی را که فرا مگیرند ، توانایی لازم را برای طراحی وپیاده سازی شبکه های کوچک و بزرگ کامپیوتری ، اداره ومدیریت شبکه ها ، تامین امنیت شبکه ها وتوسعه سیستم های بیسیم را دارند.

3-      توسعه وانکشاف روشهای جدید تئوری وکاربردی در زمینه کامپیوتر:

  • بیوانفورماتیک ( Bioinformatics ) یعنی استفاده از کامپیوتر در مهندسی ژنتیک وداده کاوی ( Data Mining ) که برای کاوش در حجمهای بالای اطلاعات بکار میرود و علومیکه در کنترول و هوشمند سازی روباتیک استفاده میشود.

4-      انکشاف و توسعه راه های جدید برای حل مشکلات کامپیوتری :

  • بهینه سازی ، ذخیره ، بازاریابی اطلاعات در دیتابیس ها ، انتقال بهتر و سریع تر اطلاعات در شبکه ها و تحلیل تصاویر.

این دیپارتمنت تحت آمریت محترم پوهنیار خواجه ذبیر " صدیقی " به فعالیت خویش ادامه میدهد.

 

 

موضوعات اصلی شامل این رشته :

 

1Programming Fundamentals (PF)

.2 Programming Languages (PL)

.1 Software Engineering (SE)

.4 Computer Networks (CN)

.5 Wireless Networks(WN)

.3 Information Security(IS)

.7 System Administration (SA)

.8 Algorithms and Complexity (AL)

.9 Operating Systems (OS)

.10 Net-Centric Computing (NC)

.11 Discrete Structures (DS)

.12 Information Management (IM)

.13 Human-Computer Interaction (HC)

.14 Intelligent Systems (IS)

15 Social and Professional Issues (SP)

16 Computational Science (CN)

17 Architecture and Organization (AR)

18 Graphics and Visual Computing (GV