تاریخچه پوهنځی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک - پوهنتون پولیتخنیک کابل

تاریخچه پوهنځی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک

 

پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک

 

پوهنحی انجنیری کامپیوتر  در سال 1386/10/6 هجری شمسی ابتدا به حیث یک دیپارتمنت بنام تکنا لوژی معلوماتی وانجنیری (  ITCE )  تحت آمریت پوهنوال مرزا محمد مرزا در چوکات پوهنحی الکترمیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل زمانی آغاز نمود که در آن وقت مکان مناسب وعدم دسترسی عده یی از اساتید به تکالوژی جدید بی باوری ها وحساسیت های منفی را بین استادان علیه ایجان این رشته برانگیخته بود که بحیث چالش بزرگی دربرابر ایجاد مرکز فعالیت های تکنالوزی معلوماتی قرار داشت .

این پوهنحی در اغاز سال 1397 برای اولین بار به تعداد 35 محصل را از پوهنحی الکترمیخانیک جذب وبه فعالیت آغاز نماید و در دت خیلی کوتاه  توانست به رشد قابل ملاحظه نایل آید.  

 دارای 21 استاد و 55 محصل جدید الشمول و مجموعآ با داشتن 84 محصل از رشته واحد به دو دیپارتمنت Information Technology (IT) و Computing and Information Science (CIS) توسعه یافتاین پوهنحی از تاریخ ایجاد تا اکنون کریکولم خود را در هرسال دو مرتبه طی جلسات عمومی استادان این پوهنحی بازنگری وانکشاف داده استاین پوهنحئی در سال 1388 به کمک مالی ناتو وکشور ترکیه توانست که لابراتوارهای مجهز راجهت ایجاد دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر خویش تجهیز و اکمال نمایدبنا بر آن در سال 1389 سومین دیپارتمنت فارغ دهنده این پوهنحی بنام دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر (Computer Engineering) با لابراتوارهای مجهز به فعالیت آغاز نمود .

پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک در سال 1389/6/16 به پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک باتشکیل چهار دیپارتمنت ذیل تغییرنام نمود. این تغییر نام بخاطر صورت گرفت که این پونحی در چوکات یک پوهنتون انجنیری مانند پوهنتون پولی تخنیک کابل پالیسی وپلان استراتیژیک این پوهنتون را تعقیب ومحصلان این پوهنحی بالقاب لسانس انجنیر تربیه وبه جامعه تقدیم گردند.

دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی Department of Computing &Information Science (CIS)

دیپارتمنت تکنالوجی معلوماتی Department of Information Technology (IT)

دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر Department of Computer Engineering (CE)

دیپارتمنت انجنیری نرم افزار Department of Software Engineering (SE

پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک درسال 1390 دارای240 محصل و 20 تن استاد بوده و به نسبت

عدم موجودیت جای مناسب نتوانست که دیپارتمنت های Software Engineering و

Telecommunication و غیره را که از نیازمندی های جامعه ما می باشد فعال نمایداین مشکل تا اکنون  

رفع نه گردیده استپوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک در پایان سال 1390 به تعداد 22 تن،

اولین دور فارغان خویش را در رشته های IT و CIS به جامعه تقدیم نمود که تمامی آنها از طریق رقابت آزاد

اشغال وظیفه نمودنددرسال 1391 به تعداد 172 محصل جدید از طریق ریاست امتحانات کانکور به این

پوهنحی معرفی گردیدتعداد محصلان این پوهنحی درسال 1391 به 414 تن میرسیددر سال 1391 به تعداد

39 تن کادر جوان فارغ التحصیل گردیدند در سال 1392 به تعداد 164 تن محصل جدید به این پوهنحی معرفی گردید که  در سال 1392 به تعداد 52 تن محصل خویش را به درجه لسانس انجنیر فارغ وبه جامعه تقدیم نمود.

قراراست درسال 1393 به تعداد 195 تن محصل جدید )خلاف توانائی وخلاف پذیرش و پلان

ستراتیژیک پوهنحیبه این پوهنحی معرفی گردید و تعداد محصلان این پوهنحی در سال 1393 به بیشتر از

600 تن می رسداین پوهنحی تا اکنون درمجموع به تعداد 113 محصل را به سویه انجنیر لسانس فارغ

التحصیل نموده است.

این پوهنحی اکنون دارای 3 دیپارتمنت فارغ ده می باشد.