تاریخچه دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها

معلومات مختصر راجع به دیپارتمنت

تاریخ: 1395/4/23

1- نام دیپارتمنت: اداره اعمار ساختمان

2- آدرس: پوهنتون پولی تخنیک کابل

3- شماره تماس: 0700275821

4- تاریخ تأسیس دیپارتمنت: سال 1390

5- اشخاص ارتباطی:  پوهندوی امان الله فقیری

6- تاریخ شمولیت اولین گروپ محصلان: سال 1393  

7- تاریخ اعطای اولین سند تحصیلی توسط دیپارتمنت:

8- نوع دیپارتمنت: دولتی

9- جواز قانونی : در وزارت تحصیلات عالی ثبت و راجستر شده است

10- سویه تحصیلی در دیپارتمنت: لیسانس 

معرفی دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها:

بنا برضرورت معاصر طی سال 1390 هـ ش دیپارتمنت جدید تحت نام دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها در چوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک کابل تاسیس گردید که در راس آن محترم پوهنمل دوکتور محمد یوسف قیومی قرار داشت. اکنون استاد محترم پوهندوی امان الله فقیری استاد سابقه دار دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی رهبری این دیپارتمنت را به عهده دارند. در سال 1393 هـ ش از طریق امتحان کانکور اولین گروپ محصلین به این دیپارتمنت معرفی گردیده و در حال حاضر به دروس خویش ادامه می دهند. از زمان تاسیس الی اکنون همه ساله محصلین جدید از طریق امتحان رقابتی کانکور جذب این دیپارتمنت شده که در پهلوی سایرعلوم معاصر انجنیری مضامینی چون سازماندهی پروژه های ساختمانی، مدیریت و رهبری اعمار ساخمانها و تکنالوژی تولید ساختمان را به شکل اختصاصی فرا میگیرند.

قابل تذکر است اینکه رشته اداره اعمار ساختمانها در میان سایر شاخه های انجنیری یک رشته کاملاً شناخته شده بوده و در تمامی پوهنتون های معتبر بین المللی تدریس میشود.

در حال حاضر به تعداد (152) تن محصل از جمله (125 ) تن ذکور و (27 ) تن  اناث در این دیپارتمنت مصروف تحصیل اند که توسط استادان جوان و مجرب از پوهیالی الی پوهندوی به سویه های علمی دکتورا، ماستر و لیسانس تدریس میگردند. تدریس در دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها با استفاده از روش های معاصر و موثر ممکنه بشکل ارایه لکچرها، درس های عملی، کار های لابراتواری، سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان، اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی و تطبیقات علمی و تولیدی ، کاربرد نرم افزار های انجنیری و انترنت، تامین روابط وهمکاریهای علمی واکادمیک با استادان پوهنځی های انجنیری و سایر پوهنتونها داخلی و بین المللی، تبادل تجارب با موسسات تولیدی ساختمانی کشور درعرصه های کاربردی و استفاده از مواد و سیستم های جدید ساختمان سازی پیش برده می شود.  قابل تذکر است که دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها  با لابراتوار تست و آزمایش مواد و عناصر ساختمانی مجهز بوده که به منظور اجرای کار های لابراتواری توسط محصلان و کار های تحقیقاتی استادان استفاده میشود.

 از آرزوهای دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها است که نسل جوان کشور از هر قوم و ملیت به اساس لیاقت و شایستگی و بدون هیچ نوع تبعیض تحت سقف واحد در زمینه فراگیری علوم انجنیری فعالیت نمایند و بعد از فراغت سهم ومسئولیت خود را درعرصه بازسازی و اعمار مجدد کشور جنگ زده خویش صادقانه ادا نمایند.

مدت دوره تحصیل در این دیپارتمنت 9 سمستر ویا چهارنیم سال میباشد که براساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی به سیستم کریدت عیار وتطبیق گردیده است. محصلین این دیپارتمنت درجریان هشت سمستر دروس نظری ، عملی و حضوری را فرا گرفته ودراخیر سمستر هشتم تطبیقات راجع به جمع آوری مواد وآمادگی برای اجرای پروژه دیپلوم را اجراء مینمایند. براساس مواد لازمه جمع آوری شدۀ مذکور پروژه دیپلوم خویش را درجریان سمستر نهم اجراء وتکمیل نموده وبعداً درحضور کمیسیون اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت ، دیپارتمنت های ذیربط وهمچنان موسسات ساختمانی دیگر میباشند ، دفاع نموده ودرصورت موفقیت سند خویش را به سویه لیسانس بدست می آورند.

هدف اساسی این دیپارتمنت را تربیه کادرهای ملی و وطندوست در رشته اداره و رهبری پروژه های ساختمانی وارتقای سویه وکسب مهارتهای مسلکی آنها تشکیل میدهد. استادان دیپارتمنت اکثراً وقت خود را صرف مطالعه، ترجمه کتابهای معروف خارجی، تدریس وغیره امور اکادمیک مینمایند.  استادان  همچنان درتهیه وتجدید پروگرامهای درسی چون کریکولم درسی، مفردات درسی وپلان درسی مضامین مربوطه شان همیشه تلاش جدی مینمایند. نتایج درسی اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی، وظایف خانگی، اخذ امتحانات وسط سمستر و امتحانات نهائی، پرکتیک های تعلیمی وتولیدی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در حال حاضر لابراتوار مواد وعناصر ساختمانی این دیپارتمنت به فعالیت آغاز نموده و استادان مربوطه کار های لابراتواری را در محدوده امکانات این لابراتوار برای محصلین در بخش مضمون مواد ساختمانی اجراء می نمایند.

اعضای کادر علمی و کارمندان:

دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمانها در حال حاضر 10 تن عضو کادرعلمی دارد که مضامین مسلکی مربوط را برای محصلان دیپارتمنت خود و سایر دیپارتمنت ها  تدریس می نمایند.

استادان بلند رتبه دیپارتمنت تدریس و تحقیق استادان جوان را تعقیب و در زمینه توصیه  ها و مشوره های لازم میدهند. به محصلان نیز فرصت داده میشود تا با در نظرداشت سویه و ظرفیت شان در مورد  استادان شان قضاوت و ابراز نظر کنند.

لست استادان دیپارتمنت اداره اعمارساختمانها به تفکیک رتبه علمی  ، درجه تحصیل و تدریس مضامین قرار ذیل می باشد:

شماره

اسم و تخلص

رتبه علمی

درجه تحصیل

اختصاص

1

امان الله فقیری

پوهندوی

در جریان پروگرام دوکتورا در هندوستان

2

صبغت الله کریمی

پوهنمل

ماستری

مدیریت پروژه های ساختمانی

3

عبدالتواب علیم

پوهیالی

در جریان پروگرام ماستری در پوهنتون پولیتخنیک کابل

4

محمد ناصر امین

پوهیالی

در جریان پروگرام ماستری در جاچان

5

محمد نجیم واحدی

پوهنیار

ماستری

مواد ساختمانی

6

محمد هاشم ابراهیم خیل

پوهیالی

در جریان پروگرام ماستری در عربستان

7

قیس امرخیل

پوهیالی

لسانس

تکنالوژی ساختمان

8

عبدالباری رحیمی

پوهیالی

ماستری

عناصر آهنکانکریتی

9

احمد شعیب

پوهنیار

ماستری

تکنالوژی ساختمان

10

سید مجتبی

پوهنیار

ماستری

عناصرفلزی