تاریچه دیپارتمنت رسم تخنیک و هندسه ترسیمی - پوهنتون پولیتخنیک کابل

تاریچه دیپارتمنت رسم تخنیک و هندسه ترسیمی

این دیپارتمنت در سال 1347 تأسیس گردیده است. دیپارتمنت دروس مضامین هندسۀ ترسیمی و رسم تخنیک محصلان صنوف اول و دوم پوهنځی های پنجگانه را پیش برده و توجه عمده آنرا تأمین اسلوب آموزش پروسه درسی تشکیل می دهد. آمر دیپارتمنت رسم تخنیکی و هندسه ترسیمی محترم پوهندوی محمد سعید کاکر میباشد.