تاریخچه دیپارتمنت ثقافت اسلامی

دیپارتمنت ثقافت اسلامی(Islamic Culture) : دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک دیپارتمنت عمومی بوده که از سال 1374 در چو کات پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور ارتقا و بلند بر دن ســطح دانش تعلیمات اسلامی وثقافت محصلان وانجنیران مسلمان با فرهنک وا لا و غـنی اسلامی تاسیس گردید. در این دیپارتمنت مضامن ثقافت اسلامی در هشت سمستر از صنف اول الی چهارم پوهنځی های پنجگانه پوهنتون پولی تخنیک کابل برای محصلان تدریس می گردد.