تاریخچه دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی - پوهنتون پولیتخنیک کابل

تاریخچه دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی درسال 1347 هـ .ش بنام دیپارتمنت مهندسی و عناصر ساختمانی ایجاد گردید که بعداً در سال 1356 بنام دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی مسمی گردید. از زمان تاسیس الی اکنون این دیپارتمنت در تربیه کادر های ورزیده انجنیری، تآمین وانکشاف سالم روند درسی-میتودیکی و کارهای علمی – تحقیقاتی  موفقیتهای شایانی داشته و از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نورزیده است.

اولین دوره فارغان این دیپارتمنت در سال 1351 که 17 نفر بودند به حیث انجنیران ورزیده ساختمانی به جامعه تقدیم گردیدند.

ازسال 1358 به بعد این دیپارتمنت به تربیه انجنیران بسویه ماستری آغاز نموده و در سال 1363 اولین جوقه انجنیران ورزیده ساختمانی بسویه ماستر را به جامعه تقدیم نمود.

از زمان تاسیس الی اکنون این دیپارتمنت به تعداد ( 1762 ) نفر انجنیر بسویۀ لسانس و ماستر به جامعه تقدیم نموده است که ازاین جمله (198 ) تن آنها  اناث و (1564) تن آنها  ذکور می باشد. در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی در حال حاضر به تعداد (219) تن محصل از جمله (216 ) ذکور و (3 ) تن  اناث مصروف تحصیل اند که توسط 9 تن استاد از پوهیالی الی پوهاند به سویه های علمی دکتورا و ماستر در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی مدنی تدریس میگردد. تدریس در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی با استفاده از روش های معاصر و موثر ممکنه بشکل ارایه لکچرها، درس های عملی، کار های لابراتواری، سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان، اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی و تطبیقات علمی و تولیدی ، کاربرد نرم افزار های انجنیری و انترنت، تامین روابط وهمکاریهای علمی واکادمیکی با استادان پوهنځی های انجنیری سایر پوهنتونها، تبادل تجارب با موسسات تولیدی ساختمانی کشور درعرصه های کاربردی و استفاده از مواد و سیستم های جدید ساختمان سازی پیش برده می شود. دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی قبل از تحولات اخیر درکشور با لابراتوار تست وآزمایش مواد وعناصر ساختمانی مجهز بوده که درآن علاوه بر اجرای کارهای لابراتواری توسط محصلان وکارهای تحقیقاتی استادان، آزمایش مواد ساختمانی موسسسات تولیدی ساختمانی دیگر نیز اجراء میشد که با تاسف فراوان دراثر جنگهای خانمانسوز داخلی ومداخلات خارجی کاملاً ازبین رفت. خوشبختانه در این اواخر دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی توفیق یافت تا به کمک مالی بانک جهانی، لابراتوار مواد وعناصر ساختمانی خود را دوباره تجهیز نماید. که در حال حاضر استادان آموزش دیده در محدوده امکانات این لابراتوار آزمایشات لابراتواری را برای محصلین در بخش مضمون مواد ساختمانی اجراء می نمایند.  از آرزوهای دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی است که نسل جوان کشور را به اساس لیاقت و شایستگی وبطورخستگی ناپذید تحت سقف واحد در زمینه فراگیری علوم انجنیری فعالیت نمایند. به همگان معلوم است که فارغان این دیپارتمنت همزمان با فراغت شان درچوکات موسسات ساختمانی دولتی وغیر دولتی با معاشات کافی جذب گردیده ومصدر خدمت به جامعه میشوند. این انجینیران درزمینه های دیزاین ومحاسبه، نظارت وکنترول، مدیرت واعمار ساختمانها اجرای وظیفه نموده سهم ومسئولیت خود را درعرصه بازسازی و اعمار مجدد کشور جنگ زده خویش صادقانه ادا مینمایند. مدت دوره تحصیل در این دیپارتمنت تا قبل ازآغاز جنگها پنج سال را دربر میگرفت و به فارغان این رشته دیپلوم ماستری تفویض میگردید. اکنون مدت دوره تحصیلی درین دیپارتمنت 9 سمستر ویا چهارنیم سال میباشد که براساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی به سیستم کریدیت عیار وتطبیق گردیده است. این دیپارتمنت درسال 1388 اولین دور فارغان سیستم کریدیت را به جامعه تقدیم نمود. محصلین این دیپارتمنت درجریان هشت سمستر دروس نظری ، عملی و حضوری را فرا گرفته ودراخیر سمستر هشتم تطبیقات راجع به جمع آوری مواد وآمادگی برای اجرای پروژه دیپلوم را اجراء مینمایند. براساس مواد لازمه جمع آوری شدۀ مذکور پروژه دیپلوم خویش را درجریان سمستر نهم اجراء وتکمیل نموده وبعداً درحضور کمیسیون اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت ، دیپارتمنت های ذیربط وهمچنان موسسات ساختمانی دیگر میباشند ، دفاع نموده ودرصورت موفقیت سند خویش را به سویه لیسانس بدست می آورند.

درسال 1391 در پهلوی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی به کمک وهمکاری استادان دیپارتنمنت مذکور دپارتمنت جدید تحت نام دیپارتمنت اداره اعمارساختمانها تاسیس ګردید که درسال 1393 از طریق امتحان کانکور اولین دور محصلین به این دیپارتمنت جذب ګردید.

در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی پوهنځی ساختمانی تدریس برای اولین دوره محصلان پروگرام ماستری در رشته انجنیری ساختمان (MSCE) در بهار سال 1390 آغاز گردید که درسال 1393 اولین دور ازمحصلان دفاع تیزس ماستری خود را موفقانه دفاع نمودند. که درحال حاضر این پروګرام مطابق پروګرام تایید شده وزارت تحصیلات عالی موافقانه جریان دارد.

لست استادان قبلی  دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی:

 1.       پوهاند دوکتور غلام محمد امین – دوکتورا
 2.       پوهاند دوکتور محمد دین شریفی– دوکتورا
 3.       پوهاند دوکتور غلام مجتبی نورزاده– دوکتورا
 4.       پوهنوال دوکتور اسدالله حیدری– دوکتورا
 5.       پوهنوال دوکتور حبیب الله – دوکتورا
 6.       پوهندوی دوکتور رضا خان تاجملزی – دوکتورا
 7.       پوهندوی زمری صالحی– ماستر
 8.       پوهندوی محمد معصوم قباد- ماستر
 9.      پوهندوی محمد عثمان صدیقی– ماستر
 10.       پوهنمل دوکتور محمد یوسف قیومی – دوکتورا
 11. پوهنمل دوکتورحفیظ الله قریشی– دوکتورا
 12. پوهنمل محمد همایون – ماستر
 13. پوهنیار نوریه مستعان– ماستر
 14. پوهنیار نوریه عینی– ماستر
 15. پوهنیار ریدی گل– ماستر
 16. پوهنیارمحمد آصف– ماستر
 17. پوهنیارفریبا عزیزی– ماستر
 18. پوهنیار احمد شاه – ماستر
 19. پوهنیار زمری صدیق– ماستر
 20.      محمد اصف  ایوبی لابرانت سابق دیپارتمنت

لست استادان فعلی  دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی:

 1. پوهندوی امان الله فقیری سرپرست دیپارتمنت اداره وساختمان – ماستر
 2. پوهنمل محمد اسمعیل سروری سرپرست دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی – ماستر
 3. پوهنیار اسدالله اتل – ماستر
 4. پوهنیار احمد جاوید تفکر – ماستر
 5. پوهنیار صبغت الله کریمی – ماستر
 6. پوهنیار عبدالعلی روفی- ماستر
 7. پوهنیار خلیل الله مایار – ماستر
 8. پوهیالی نثار احمد کریمزاده – ماستر
 9. پوهیالی سکندر ځدران – ماستر
 10. پوهیالی صفت الله بهیج – ماستر
 11. پوهیالی محمد علی الطاف – ماستر