تاریخچه پوهنځی ساختمانی

 تاریخچه پوهنځی ساختمانی

پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل در برج حمل سال 1358 در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل تأسیس گردیده که دارای چهار دیپارتمنت اختصا صی و دو دیپارتمنت عمومی می باشد. اولین رییس پوهنحی ساختمانی محترم امیر محمد عمرزوی بوده که بعد از آن باالترتیب مرحوم پوهنوال داکتر عبدالحکیم نیر ، مرحومه پوهندوی صدیقه صدیق ، مولوی نصرالله نصرت ، پوهاند دکتور غلام محمد امین ، پوهندوی سلیمان عثمانخیل و پوهنوال رازمحمد عزیزی این سمت را عهده دار بوده اند و هر کدام در امور اداری و تدریسی پوهنحی کارهای ارزشمند و قابل ستایش را انجام داده اند که قابل سپاس و افتخار میباشند.

اهداف ومرام پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

اهداف در سطح ملي

پاسخ دهي به نيازهاي آموزشي محصلان از طريق انکشاف توانايي هاي فکري در آنان.

تولید و  ارایۀ نيروي کار مجهز به دانش و تخصص لازم موردنياز براي رشد اقتصاد کشور.

بهبود کيفيت مطابق با معيارهاي بين المللي

ارائه و اجرای تحقيقات براي پيشرفت دانش و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي پيشرفت تکنالوژيکي و انکشاف اجتماعي.

پرنمودن خلاء هاي موجود در تحصيلات عالي، که در ديگر کشور ها از طريق ايجاد کمونیتی کالج براي ارائه برنامه هاي تخصصي کوتاه مدت، بعد از دورۀ ليسه ايجاد مي گردند.

طرح و تطبیق سيستم کريدت به حیث یک سیستم پیشرفته تحصیلی

اهداف در ســـطـح پوهنځی

ارایۀ یک برنامه با کيفيت اکادميک برای محصلان که جوابده نيازهاي ملي و منطقوي بوده و در سطح بين المللي توان رقابت را داشته باشند.

طرح يک سيستم جامع براي ترفيع و استخدام اعضای کادر علمی برمبناي اصول شايسته سالاري و ارزيابي دقيق فعاليت های اعضای کادر علمي پوهنځی به شمول ارزيابي تدريس، تحقيق و ارایۀ خدمات علمي آنها

ايجاد يک فضاي سالم با روحیه همکاری میان اعضای کادرهای مسلکی به منظور اشتراک در امور اکادمیک

تربيه محصلان به مثابۀ جوانان روشن فکر داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.

بهبود کيفيت تدريس و فراگيري .

رشد سطح دانش اعضای کادر علمي و کارمندان اداري پوهنځی از طريق مهیا ساختن فرصت هاي تحصيلي بالاتر، کورس هاي کوتاه مدت، بازديدهاي متقابل و ايجاد فرهنگ خود آموزی.

ايجاد فرهنگ تحقيق در بین اساتید پوهنځی جهت انجام تحقيقات هدفمند و شناخت راه حل براي مشکلات بيشماري که کشور  با آن مواجه مي باشد.

طرح برنامه ماستري در پوهنځی برای تمام رشته ها تا جایی که کادر علمي واجد شرايط  داراي درجات علمي مناسب براي آموزش در سطح دیپارتمنت ها وجود داشته باشد.

تلاش در جهت ايجاد همکاري ها ميان نهادهاي تحصيلات عالي داخلي، منطقوي و بين المللي.

دیپارتمنت های اختصاصی پوهنځی ساختمانی طی سی وهفتمین «37» دوره فراغت الی ســـال 1392 به تعداد ( 4194) نفر انجنيران را به سویه لیسانس و ماستر  که از جمله شایسته ترین کادر ها از لحاظ فنی و تخصصی اندبه جامعه افغانی تقدیم نموده است ( ضمیمه شماره- 3 ملاحظه گردد) . قابل یادآوری می دانیم اینکه بعد از بنیانگذاری پوهنځی ساختمانی در سال 1358 هجری- خورشیدی تطبیق پروگرام ماستری در این پوهنځی آغاز و الی سال 1374 ادامه یافت. در سال 1374 هـ. ش. نظر به لزوم دید مقام وزارت تحصیلات عالی بنابر از دست دادن امکانات فزیکی (لابراتوار ها و مواد لابراتواری) پوهنتون در اثر جنگ های تعمیلی و تنظیمی، تطبیق پروگرام لیسانس جانشین پروگرام ماستری گردید و جدید الشمولان سال 1374 این پوهنځی  شامل پروگرام دوره لیسانس گردیدند که اولین دوره فارغ التحصیلان دوره لیسانس در سال 1379 هـ. ش. به جامعه تقدیم گردیدند. 

قابل یاد آوریست که در اخیر سال 1392 پوهنځی جدید بنام پوهنځی منابع آب  و در سال 1394 پوهنځی جدید دیگر بنام  پوهنځی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی که یک بخش از پوهنځی ساختمانی بود اند از این پوهنځی جدا و در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل به فعالیت آغاز نموده اند .

اکنون درسمستر بهاری سال 1394 در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی  به تعداد ( 219  ) نفر محصل، (242) نفر محصل در دیپارتمنت مهندسی، به تعداد (145) نفر محصل در دیپارتمنت شهرسازی , به تعداد (113) نفر محصل در دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان موجود می باشد  که مجموعآ تعداد داخله پوهنځی به  (719) نفر محصل  در سال 1394 می رسد که از جمله (660) نفر آن از طبقه ذکور و متباقی (59) نفر آن از طبقه اناث می باشند.

اکنون در پوهنځی ساختمانی به تعداد (46) تن استاد که از جمله 3 ( پوهاند )، 0 (پوهنــوال)، 5 ( پوهنــدوی) ، 10 ( پوهنمل )،  15 (پوهنیار)، 11 نفر (پوهیالی) و (2 ) نفر نامزد پوهیالی  که از جمله (42) تن از طبقه ذکور و (4) تن از از طبقه اناث مصروف پیش برد پروسه درسی می باشند. البته یاد آورمی شویم که از جمله (46) نفر استاد، 5 نفر دارای درجه تحصیل دکتورا، 27 نفر ماستر و 14 نفر لیسانس هستند. قابل یاد آوریست که از جمله بتعداد  1 نفر استاد  دیپارتمنت شهرسازی این پوهنحًی  به بورس دکتورا (DhP) به کشور سلواکیا و به تعداد 4 نفر به بورس ماستری به پوهنتونهای  کشور های  جاپان و ترکیه مصروف تحصیل بوده و یکتن (1) از استادان شامل دروس دوره ماستری پوهنځی ساختمانی اند. ( ضمیمه نمبر- 1 ملاحظه شود)

البته یاد آورمی شویم که از جمله (46) تن استادان موجود پوهنځی

5 تن دارای درجه تحصیل دوکتورا

27 تن دارای درجه تحصیل ماستر

—14 تن دارای درجه تحصیل لیسانس می باشند.

 قابل یاد آوریست که از جمله به تعداد  4 تن از استادان  دیپارتمنت های این پوهنځی  به بورس تحصیل دوره ماستری به پوهنتون های  کشور های  جاپان و ترکیه و یک تن به بورس دکتورا به پوهنتون تخنیکی سلواکیا مصروف تحصیل اند .

درجه تحصیل استادان پوهنحی ساحتمانی

قابل یادآوری می دانیم اینکه به تعداد شش تن از استادان پوهنځی ساختمانی نظر به لزوم دید مقامات صالحه با حفظ کادر علمی شان مصروف پیش برد امورات اداری و علمی در داخل پوهنتون و در بخش های مربوطه وزارت تحصیلات عالی می باشند که با قدردانی از خدمات شان می توان قرار ذیل از آنها نام برد:

پوهندوی دوکتور عبدالرحیم "حسینیان" معین بازسازی وزارت تحصیلات عالی

پوهنوال محمد سعید کاکر به حیث ریس پوهنتون پولی تخنیک

پوهاند راز محمد " عزیزی" به حیث ریس پوهنحی  و مدیر مسئوول مجلۀ علم و تکنالوژی

پوهنمل محمد الله ابرهمی به حیث معاون امور محصلان پوهنتون

پوهنځی ساختمانی در سال 1390- 91 خورشیدی مؤفق گردید تا تدریس ماستری را دو باره در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی آغاز نماید.فعلا ً به تعداد ( 46 ) محصل در پروگرام ماستری در این رشته مصروف آموزش و فراگیری دروس دوره ماستری می باشند.قابل یاد آوریست که به تعداد      (7) نفر از تیزس ماستری شان به صورت موفقانه در سال 1392 و به تعداد (12 ) نفر در سال 1393 دفاع نموده و از دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی به سویه ماستر در رشته انجنیری ساختمان فارغ گردیدند . دروس محصلان دوره ماستری از ساعت 4 عصر الی 7 شب ادامه دارد. مدت تحصیل محصلان این رشته ها مطابق لایحه ماستری  2 سال یا چهار سمستر در نظر گرفته شده است.بورد تحصیلات ماستری در سطح پوهنځی ساختمانی تمام نیازمندی های اداری و وابسته به پروگرام را مرفوع می سازد

فارغ التحصیلان پوهنځی ساختمانی در تمام بخش های اقتصاد  ملی کشور فعالیت داشته و بسیاری از آنها منحیث آمرین در وزارت خانه ها و ریاست ها ایفای وظیفه می نمایند. تمام رشته های اساسی پوهنځی ساختمانی که محصلان در آن مشغول تحصیل هستند برای رشد اقتصاد ملی افغانستان ضروری می باشند. اقتصاد ملی کشور کمافی السابق به کمبود انجنيران ساختمانهای صنعتی و مدنی، اداره اعمار ساختمان، مهندسی و شهرسازی  مواجه بوده و با وجود آنها ضرورت شدید احساس می نماید. فارغان این نهاد علمی از آوان تأسيس تا كنون دردوردست ترين نقاط كشور دركليه مؤسسات توليدي دولتي و غيردولتي با ارايه نظريات عالمانه وپيشكش نمودن طرح هاي علمي درامر بازسازي واحياي مجدد كشور سهم شايسته و ارزنده را ايفا نموده و مي نمايند.

قابل یاد آوریست که بتعداد سه تن از اساتید محترم ما که دارای درجه تحصیل دکتورا و رتب علمی پوهاند , پوهندوی و پوهنمل بودند در سال 1394 به تقاعد سوق گردیدند .

انکشاف و پیشرفت هاطی سالیان 1381 الی 1393 پوهنځی ساختمانی

پوهنځی ساختمانی از آغاز تاسیس تا کنون پیشرفت های شایان نموده است که در پهلوی تطبیق قوانین و لوایح نافذه وزارت تحصیلات عالی به منظور تامین هر چه بیشتر نظم و دسپلین اکادمیک در پوهنځی بلند بردن سویه تحصیلی طرز العمل داخلی برای پوهنځی در شورای علمی پوهنځی و شورای علمی پوهنتون پولی تخنیک تصویب نموده و اجراات خویش را مطابق آن عیار میسازد .

ایجاد دو دیپارتمنت جدید تاسیس در سطح پوهنځی ساختمانی .

دیپارتمنت مدیریت اعمار ساختمان .

دیپارتمنت شهرسازی

باز سازی مجدد لابراتوار های دیپارتمنت های مربوط پوهنځی .

آماده ساختن تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت های (ساختمانهای صنعتی و مدنی و انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی)

ایجاد پوهنځی جدید برای سال 1392 بنام پوهنځی منابع آب .

ایجاد پوهنحی جدید انجنیری ساختمان های ترانسپورتی برای سال 1393 .